عضو هيئت مميزه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي از 1387