عناوین پایان نامه ها

عناوین پایان نامه ها

سال مقطع سمت دانشجو عنوان 68 ارشد مشاور گلناز قلعه خاني بررسي فرگرد 15 ونديداد … 74 ارشد مشاور كامروز خسروي جاويد بررسي فرگرد 12 ونديداد… 74 ارشد مشاور سهيل سعدوني فرهنگ اويم ـ  ايوك 74 ارشد مشاور ليلا عسگري قطعه‌هاي سغدي موزة شرق شناسي لنينگراد 74-75 ارشد مشاور محمد رضايي راد مباني انديشه سياسي […]