مقالات

ضمیر در زبان سغدی

تا به خورشید به  پرواز برم ، یادنامه دکتر محامدی ، تهران : کتاب روشن   صص 271-281 1389

کتیبه ای سغدی

دو فصلنامه علمی – تخصصی زبان شناخت ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، سال اول ، شماره اول صص 23-36 1389

پزشکی در ایران باستان

فصلنامه تاریخ پزشکی ( آموزشی – پژوهشی ) س اول ، ش اول صص 11-34 1388

سکایی ، زبان و آثار

دانشنامه فرهنگستان زبان و اد ب فارسی ، جلد 3 1388

خوارزمی ، زبان و آثار

دانشنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، ج 3 1388

جلوه ای از هنر سغدی

فصلنامه فرهنگ مردم ( ویژه نامه علی بلوکباشی ) سال هفتم ، ش 27و 28  صص 221-228 1388

واژة سغدي xwtʼw

جشن نامه دكتر بدرالزمان قريب، به كوشش دكتر زرشناس، دكتر نداف، طهوري، ص ص 103-111. 1387

اندرزی به زبان سغدی

جشن‌نامة استاد اسماعيل سعادت، زيرنظر حسن حبيبي، فرهنگستان زبان و ادب فارسي.ص ص 385- 396. 1387

نحو زبان سغدی

يادنامة يحيي ماهيار نوابي (بنياد دايره‌المعارف بزرگ اسلامي) 1387

ساخت‌واژه در زبان سغدي

آفتابي در ميان سايه‌اي، جشن‌نامة استاد دكتر بهمن سركاراتي، به كوشش عليرضا مظفري، دكتر سجاد آيدانلو،  نشر قطره : 240-250. 1387