مشاغل اجرایی

دبير و عضو هيئت تحريرية فصلنامة علمی‌ـ‌پژوهشی فرهنگ (ويژة زبانشناسي)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از 1375 تاكنون.

عضو هیئت تحریریه مجله مطالعات ایرانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مدير بخش ( دپارتمان ) فرهنگ و زبانهاي باستاني

مدير بخش ( دپارتمان ) فرهنگ و زبانهاي باستاني

رييس پژوهشكده ( دانشكده) زبانشناسي

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي از سال 1375 تاكنون

نماينده منتخب پژوهشگاه در كميته ارتقاء

پژوهشگاه علوم انساني

مجري و برگزاركنندة دوره هاي دكتراي فرهنگ و زبانهاي باستاني و زبانشناسي همگاني

در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ( براي نخستين بار )