راهنمایی پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌های دکترا

راهنمايي 10 پايان نامة دكترا در گروه فرهنگ و زبانهاي باستاني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ( در فاصله سال هاي 1370 تا 1383 )

پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد

راهنمايي پيش از 70 پايان نامة كارشناسي ارشد در گروه فرهنگ و زبانهاي باستاني در دانشگاه تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، و دانشگاه آزاد اسلامي واحد تحقيقات ( در فاصلة سالهاي 1368 تا 1383 )