فعالیت‌های علمی و فرهنگی

عضو هیئت تحریریه مجله علمی و پژوهشی ” پژوهش های انسان شناسی ”

عضو هیئت تحریریه مجله علمی و پژوهشی ” پژوهش های انسان شناسی ” متعلق به دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  از سال 1389

عضو هيئت مميزه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي از 1387

عضو شوراي علمي آكادمي المپيك جمهوري اسلامي ايران از 1385

عضو شوراي علمي بنياد حكمت اسلامي صدرا از 1386

دبير منتخب كميته ارتقاء پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي از 1379 تا 1389

عضویت هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی – پژوهشی “مطالعات هنر اسلامی” از سال 1388

عضو شوراي عالي واژه‌گزيني فرهنگستان از سال 1384

عضويت هيئت تحريريه فصلنامة نامه پژوهشگاه در سازمان ميراث فرهنگي

عضويت هيئت تحريريه فصلنامه پازند ، نشريه علمي زبان

دبیر فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی فرهنگ ویژۀ زبانشناسی