عضو هیئت تحریریه مجله علمی و پژوهشی ” پژوهش های انسان شناسی ”

عضو هیئت تحریریه مجله علمی و پژوهشی ” پژوهش های انسان شناسی ” متعلق به دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  از سال 1389