مقالات منتشر نشده

وام واژه خدیو در شاهنامه فردوسی

همایش فرهنگستان زبان و ادب فارسی ( زیر چاپ)

کتایون

دانشنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی ( زیر چاپ)

فارسی باستان ، زبان و آثار

دانشنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی ( زیر چاپ )

زبان خوارزمی

دانشنامه ایران و اسلام ( زیر چاپ )

بلخی ، زبان و خط

دانشنامه بزرگ ایران ( زیر چاپ )

اندرگاه

دانشنامه بزرگ ایران ( زیر چاپ)

آفرشن

دانشنامه بزرگ ایران ( زیر چاپ )

کاوس در ایران و هند

فصلنامه شبه قاره ( زیر چاپ )