فعالیت‌های علمی و فرهنگی

ریاست گروه (دپارتمان) ايرانشناسی

 ریاست گروه (دپارتمان) ايرانشناسي در بنياد ايرانشناسي از سال 1384

ریاست گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی

ریاست گروه (دپارتمان) فرهنگ و زبانهای باستانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 1371-1381

ریاست پژوهشکده زبانشناسی

ریاست پژوهشکده (دانشکده) زبانشناسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1375-1389

عضو هیات تحریریه فصلنامه فرهنگ

عضویت هیات تحریریه فصلنامه علمی-پژوهشی فرهنگ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عضو هیات تحریریه مجله مطالعات ایرانی

عضویت هیات تحریریه مجله مطالعات ایرانی در دانشگاه شهید باهنر کرمان از سال 1384

دبیر فصلنامه فرهنگ، ویژه زبانشناسی

دبیر فصلنامه علمی-پژوهشی فرهنگ، ویژه زبانشناسی که تا کنون 8 شماره از آن چاپ شده است.